วิธีการสั่งซื้อ

การจองทัวร์

 1. ดูรายละเอียดทัวร์ที่ท่านสนใจ (โปรแกรม ราคา การเดินทาง การชำระเงิน เงื่อนไขต่างๆ ฯลฯ)
 2. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์ opendreamtravel@gmail.com หรือ โทร 02 3770032
 3. แจ้งรายละเอียดทัวร์ที่ท่านต้องการจอง พร้อมรายละเอียดของท่าน เช่น วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง (กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง กรุณาระบุอายุ)  ชือ-นามสกุลภาษาอังกฤษ(สะกดเหมือนในพาสปอร์ต) จำนวนห้องพักที่ต้องการ ฯลฯ 

การดำเนินการของโอเพ่นดรีมเมื่อได้รับรายละเอียดจองทัวร์

 • ยืนยันรายละเอียดกับลูกค้า (ทัวร์ที่จอง วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ฯลฯ) และตรวจสอบตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า
 • แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการชำระเงินค่าจองทัวร์ (เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาให้ทางเรา พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 • จัดส่งใบรับเงินค่าจองทัวร์ให้ลูกค้าทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ 
 • ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ไกด์ รถ ฯลฯ 
 • ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ลูกค้า (ตามเงื่อนไขของสถานฑูตแ่่ต่ละประเทศ)
 • แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ เพื่อขอรับชำระเงินส่วนที่เหลือ
 • จัดส่งใบรับเงินให้ลูกค้าทางอีเมล์ หรือแฟกซ์
 • จัดส่งโปรแกรมทัวร์พร้อมรายละเอียดการเตรียมตัว วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ให้แก่ลูกค้า