ทัวร์สังเวชนียสถาน อินเดีย กรุ๊ปส่วนตัว
สักการะสังเวชนียสถานกรุ๊ปส่วนตัวแบบสบายๆ เดินทางไม่เหนื่อย พักสบาย 

4 วัน 3 คืน พุทธคยา - ราชคฤห์  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง 2 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 25,000 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน พัก Deluxe Hotel ท่านละ 22,000 บาท